Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Khái niệm – Hồ sơ thiết kế cơ sở gồm những gì?

1. Khái niệm thiết kế cơ sở là gì ?
Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.
Hồ sơ thiết kế cơ sở là hồ sơ bao gồm toàn bộ các thông tin thiết kế cơ sở.
Trong hồ sơ thiết kế của một công trình xây dựng hay một dự án xây dựng bao gồm các bước như thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công. Tuỳ thuộc vào quy mô, tính chất của từng công trình cụ thể mà công việc thiết kế được thực hiện theo 1 bước, 2 bước hoặc 3 bước. Nếu dự án được thiết kế 2 bước hoặc 3 bước thì sẽ có hồ sơ thiết kế cơ sở.
quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung
2. Hồ sơ thiết kế cơ sở gồm những gì?
Phần thuyết minh gồm có các nội dung sau đây:
Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;
  • Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
  • Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
  • Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;
  • Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;
Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.
Phần bản vẽ gồm có các nội dung sau đây:
  • Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc  bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến ;
  • Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
  • Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc ;
  • Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.