Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Mô hình tổng thể của quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án ở đây thường được hiểu là quản lý dự án xây dựng là việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

Mỗi một dự án đầu tư lại có đặc điểm, tính chất khác nhau. Chính vì vậy, chủ đầu tư cần lựa chọn các hình thức quản lý dự án dựa vào các yếu tố về quy mô, thời gian thực hiện dự án, địa điểm, chi phí dự án, nguồn lực, công nghệ,…

Sau đây là 4 mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng chính:

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án

Trong mô hình này, chủ đầu tư hoặc tự thực hiện dự án (tự sản xuất, xây dựng, tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) hoặc tư lập ra ban quản lý dự án để quản lý việc thực hiện các công việc dự án theo sự uỷ quyền.

Trường hợp áp dụng: thường được áp dụng cho các dự án có quy mô nhỏ, đòi hỏi đơn giản về kỹ thuật. Bên cạnh đó, chủ đầu tư có đủ năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm, kĩ năng phù hợp để tự tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư. ,

Chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án là hình thức quản lý thực hiện dự án do một pháp nhân độc lập có đủ năng lực quản lý và điều hành dự án thực hiện. Có 2 hình thức: Tư vấn quản lý điều hành dự án theo hợp đồng và Ban quản lý dự án chuyên ngành. Hay nói cách khác, chủ đầu tư giao cho ban quản lý điều hành dự án chuyên ngành làm chủ nhiệm điều hành hoặc thuê tổ chức có năng lực chuyên môn để diều hành dự án.

Mô hình chìa khóa trao tay

Mô hình chìa khóa trao tay là hình thức mà nhà quản lý không chỉ là đại diện toàn quyền của chủ đầu tư – chủ dự án mà còn là “chủ” của dự án.

Trường hợp áp dụng: khi chủ đầu tư được phép tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu toàn bộ dự án từ các khâu khảo sát thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị, xây lắp cho đến khi bàn giao công trình đưa vào khai thác và sử dụng. Tổng thầu thực hiện dự án có thể giao thầu lại việc khảo sát, thiết kế hoặc một phần khối lượng công tác xây lắp cho các nhà thầu phụ.

Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư cũng như chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình từ thực hiện dự án cho đến khi bàn giao, chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tiến độ, chất lượng, giá cả và các yêu cầu khác của dự án theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Hình thức tự thực hiện dự án

Chủ đầu tư thực hiện dự án (tự sản xuất, xây dựng, quản lý thi công), tổ chức giám sát chặt chẽ việc SX, XD, chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình xây dựng và tiến hành nghiệm thu quyết toán khi công trình hoàn thành thông qua các hợp đồng xây dựng cơ bản.

Khi Chủ đầu tư xây dựng công trình không đủ điều kiện năng lực thì người quyết định đầu tư sẽ thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án, nghĩa là tổ chức tư vấn được trông coi quản lý các dự án xây dựng công trình là quản lý công trình như của chính mình.

Song Nam là một đơn vị quản lý dự án chuyên nghiệp từ khâu tư vấn thiết kế, xin các giấy phép xây dựng đến tư vấn lựa chọn nhà thầu và tổ chức quản lý, giám sát quá trình thi công ngoài công trường.