Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm công nghệ, vị trí, diện tích chiếm đất, mức độ tác động môi trường, quy mô phát triển của từng dự án, các dự án đầu tư được phân loại như sau:

a) Theo quy mô và tính chất: dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư; các dự án còn lại được phân thành ba nhóm A, B, C.

b) Theo nguồn vốn đầu tư (trong nước):

– Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
– Dự án sử dụng vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;
– Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;
– Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn.

Ngoài ra dự án đầu tư còn được phân loại theo nhiều căn cứ khác.

Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình

a) Chủ đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu của dự án để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư và chịu trách nhiệm về các nội dung yêu cầu trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi hoặc báo cáo đầu tư.

Đối với một số chủ đầu tư có đủ năng lực, nếu tự thực hiện lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư phải có quyết định của người có thẩm quyền quyết định đầu tư giao nhiệm vụ lập dự án.

b) Hiện nay ở nước ta quy định đối với các dự án có quy mô lớn (dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A) phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) trước khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT). Trong một số trường hợp cho phép có thể lập ngay báo cáo NCKT mà không cần lập báo cáo NCTKT.

Đối với một số dự án quy mô nhỏ, công nghệ, kỹ thuật đơn giản có thể lập báo cáo nghiên cứu khả thi với nội dung đơn giản hơn được gọi là báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc Giải trình kinh tế – kỹ thuật và dự toán chi phí xem xét, quyết định đầu tư.

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở, nên khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình phải thể hiện được hai nội dung trên.

Nội dung phần thuyết minh của dự án đầu tư xây dựng công trình

a) Sụ cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất, kinh doanh; tính cạnh tranh cúa sản phẩm; tác động xã hội đối với địa phương, khu vực (nếu có); hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tô đầu vào khác.

b) Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình thuộc dự án; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

c) Các giải pháp thực hiện bao gồm:

– Phương án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có;
– Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc;
– Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động;
– Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.

d) Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

e) Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.

Nội dung phần thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình

Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ.

a) Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:

– Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;
– Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
– Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
– Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;
– Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;
– Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.

b) Phần bản vẽ thiết kế cơ sở được thể hiện với các kích thước chủ yếu, bao gồm:

– Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;
– Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
– Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
– Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chú yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Sau khi lập dự án đầu tư trình cấp quyết định đầu tư thẩm định dự án và phê duyệt dự án. Sau khi dự án đầu tư được duyệt tiến hành lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế và lập dự toán, bản vẽ thi công, thẩm tra thiết kế dự toán, lập kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, tiến hành xây dựng công trình và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam – Hotline : 0769861168
Web: songnam.net